chophouse

Surf & Turf

Surf & Turf

8 oz Tail & 7 oz Filet